O nas
Ostrzarka OPt-10
Instrukcja obsługi
Rozwierak pił taśmowych
Ściernica (borazon)
Multimedia
Kontakt
 
 

   
 

Instrukcja obsługi Ostrzarki Pił Taśmowych OPt-10 / OPt-10 PLUS

 

 

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa


       Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkowników ostrzarki pił taśmowych produkcji naszej firmy, a w szczególności dla wszystkich pracowników obsługujących
tę maszynę.
       Przed uruchomieniem należy szczegółowo zapoznać się z tą instrukcją. Szczególnie zwracać uwagę na informację o zagrożeniach opisanych jako niebezpieczeństwo, ostrzeżenie i uwaga.
 

Do obsługi maszyny konieczny jest jeden pracownik.

Niebezpieczeństwo! należy upewnić się że wszystkie osłony są na właściwym miejscu, a instalacja zasilania i sterowania nie uszkodzona.

Ostrzeżenie!  Podczas  ustawiania  i  pracy  ostrzarki  zakładać  okulary i rękawice odporne na skaleczenia.
 

Podczas pracy zabrania się przebywania w pobliżu osób postronnych.

W Uwaga! Ustawić stabilnie maszynę do pracy.

Sprawdzić poprawność montażu i podłączenia elektrycznego.

Nie zaleca się uruchamiać pompy „na sucho”.

 

        Firma nasza nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia cielesne lub zniszczenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami technicznymi wynikłymi z niezastosowania się do informacji i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.Życzymy niezawodnej pracy maszyny
Producent

 

 

 

 

 

Wstęp. Ogólne zasady bezpieczeństwa

1.      Przeznaczenie i opis maszyny

            1.1     przeznaczenie maszyny

            1.2    opis maszyny

            1.3    parametry techniczne

2. Transport i montaż maszyny                                        

            2.1 transport

            2.2  montaż

            2.3  założenie podpór

            2.4  przytwierdzenie do podłoża

            2.5 przyłączenie do sieci

3. Przygotowanie maszyny do uruchomienia                  

            3.1 wstępne uruchomienie

            3.2 uruchomienie

4. Montaż i regulacje

            4.1    naciągu pasa napędowego

            4.2    ustawienie kąta ściernicy

            4.3    zamontowanie i wymiana ściernicy

            4.4    regulacja prowadnic piły

            4.5    zamocowanie piły taśmowej

            4.6    ustawienie posuwu

            4.7    ustawienie ostrzenia wrębów

            4.8    ustawienie licznika

            4.9    włączenie chłodziwa

5. Obsługa podczas ostrzenia                                                                

            5.1 zakończenie pracy, konserwacja i przeglądy

6. Emisja hałasu                                                      

7. Wykaz zespołów, elementów i części ostrzarki

8. Część elektryczna obrabiarki                                                   

1.      informacje ogólne

2.      opis techniczny instalacji elektrycznej

3.      sterowanie

4.      załączanie napięcia

5.      Zabezpieczenia i blokady

6.      ochrona od porażeń

7.      obliczenia

8.      dobór zabezpieczeń

9.      wykaz aparatury elektrycznej

10.  Identyfikacja przewodów

11.  tabliczki znamionowe

1.      Oznakowanie maszyny i napisy ostrzegawcze           

2.      Złomowanie

3.      Części zamienne

4.      Uwagi końcowe

 

 

 

 

1. Przeznaczenie i opis maszyny.


1.1 Przeznaczenie maszyny.
Ostrzarka pił taśmowych przeznaczona jest do ostrzenia w trybie automatycznym pił taśmowych bezkońcowych o podziałce t = 22,2 mm, oraz kącie natarcia zębów γ = 9 – 150, o długości 3 do 5,5m w obwodzie, o wysokości 30 do 50 mm, przede wszystkim typu WOOD MIZER. Producent zaleca stosowanie takich urządzeń w małych i średnich zakładach obróbki drewna i zakładach usługowych ostrzenia pił, tylko do pracy w warunkach normalnych. W pomieszczeniach nie zagrożonych atmosferą wybuchową.

W Uwaga. Ostrzarki nie stosować do pił o innej podziałce t.
 


1.2 Opis maszyny.

Ostrzarka zbudowana jest z podstawy w postaci stojaka z odejmowalnymi na czas dostawy nogami, na której zamontowano wrzeciono ostrzarki ze ściernicą borazonową o średnicy fi 203 mm. Wrzeciono napędzane jest silnikiem trójfazowym z regulowanym kątem natarcia ostrzonych zębów piły. Mechanizm posuwu ostrzonej taśmy z regulowaną prędkością oraz z licznikiem programowania ilości cykli ostrzenia. Ostrzarka posiada instalację chłodziwa-oleju kierowanego na tarczę ścierną podczas pracy.

 


 

Części składowe ostrzarki.
W skład ostrzarki wchodzą jako części do montażu:
- nogi odejmowalne – 3 szt.,
- podpory piły – 3 szt.,
- ściernica borazonowa – 1 szt.

1.3 Parametry techniczne maszyny.
- zasilanie 3 x 400V, 50 Hz
- napęd ściernicy silnikiem 3-faz.o mocy – 0,55 kW, 2790 1/min.
- napęd posuwu silnikiem – 0,06 kW DC
- ściernica borazonowa o średnicy 203 mm.
- Prędkości ostrzenia od 0-50 zębów/minutę.
- Chłodziwo - olej nie emulgujący do obróbki skrawaniem typ ACP2E w ilości około 7 l
- Waga ostrzarki – około 78 kg

 

 

2. Transport i montaż maszyny.

2.1 Transport
Maszynę należy transportować w stanie zdemontowanym. Odejmowalne nogi stojaka oraz podpory piły i ściernica borazonowa zapakowane są przez producenta. Załadunek na środek transportowy odbywać się może ręcznie i rozładunek podobnie. Nie rzucać zapakowanego urządzenia.

W Uwaga! Wrzeciono na czas transportu powinno być zablokowane w dolnym położeniu, aby nie uderzało o podstawę podczas transportu.

2.2 Montaż ostrzarki sprowadza się do wybrania miejsca ustawienia maszyny, na którym składa się odejmowalne nogi wsuwając je w podstawę i przykręcając śrubami.
2.3 Wyposażyć ostrzarkę w trzy podpory prowadzące ostrzoną taśmę, które należy zamontować z trzech stron dokręcając śrubą w tulejce.
Zamontować ściernicę borazonową wg pkt. 4.3.
2.4 Przytwierdzenia ostrzarki do podłoża.
2.5 Przyłączenie do sieci elektrycznej.
Maszynę podłącza się do istniejącej sieci elektrycznej do odpowiedniego gniazda z instalacją pięcioprzewodową wtyczką 16A.

W Uwaga. Użytkownik w rozdzielni zasilającej zobowiązany jest do zabudowania zabezpieczenia zwarciowego (bezpieczniki), zabezpieczenia przeciwporażeniowego, oraz wyłącznika głównego zasilania. Zaleca się również stosować ochronniki przepięciowe.


Q Niebezpieczeństwo! Przed przyłączeniem do sieci elektrycznej należy sprawdzić i upewnić się czy instalacja elektryczna ostrzarki nie została uszkodzona mechanicznie. Przed uruchomieniem należy sprawdzić prawidłowość podłączenia faz, obserwując kierunek obrotów ściernicy zgodny ze strzałką na obudowie oraz poprawność podłączenia przewodów ochronnych.

 

 

3. Przygotowanie maszyny do uruchomienia.

3.1 Wstępne uruchomienie.
W Uwaga. Przed uruchomieniem obrabiarki należy zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją:
- sprawdzić stabilne posadowienie maszyny.
- prawidłowe zmontowanie nóg i podpór taśmy, wykonanie próby prawidłowego kierunku obrotów ściernicy, zgodnie ze strzałką kierunku na obudowie, regulację prędkości posuwu.
- sprawdzić osłony ściernicy i napędów.
- zalać pompę chłodziwa olejem w ilości około 7 litrów wlewając do wsuniętej miski na olej w podstawę w miejscu gdzie znajduje się pompa, kontrolować stan ilości oleju podczas pracy.
- sprawdzić stan połączeń elektrycznych, dokręcenie śrub mocujących, zacisków, powinny być prawidłowo dokręcone. Podłączyć wtyczką do sieci elektrycznej 3-fazowej.

3.2 Uruchomienie.
Po dokładnym wykonaniu czynności z wstępnego uruchomienia można uruchomić maszynę na biegu luzem obserwując prawidłowość pracy wszystkich podzespołów maszyny. W przypadku niewłaściwego kierunku pracy przenośnika lub taśm należy przełożyć 2 fazy na przewodach zasilających przez uprawnionego do tego pracownika.

Q Niebezpieczeństwo! Bezwzględnie zabrania się uruchamiać maszynę jeżeli zdjęte są lub otwarte osłony głowic tnących.

Po krótkotrwałej pracy maszyny na biegu luzem, jeżeli nie występują widoczne nieprawidłowości w pracy i nie grzeją się łożyska próbę należy uznać za udaną i zakończoną.

Q Ostrzeżenie! Podczas ustawiania i pracy ostrzarki zakładać okulary
i rękawice odporne na skaleczenia.

 

 

4. Ustawienia i regulacje maszyny.

4.1 Sprawdzić stan naciągu paska napędowego wrzeciona.
Naciąg paska napędowego regulowany jest przez przesunięcie silnika śrubą regulacyjną rys. poniżej. Ugięcie pasa napędowego powinno wynosić około 10mm. Po regulacji należy dokręcić i skontrować śruby mocujące silnik. Ustawienie fabryczne.
Q Niebezpieczeństwo! Regulację pasa należy bezwzględnie przeprowadzić przy odłączonym zasilaniu maszyny!

4.2 Ustawienie kąta pracy ściernicy.
W celu ustawienia kąta pracy ściernicy do kąta natarcia zęba ostrzonej piły należy przyłożyć wzornik żądanego kąta ostrza i wyregulować śrubą regulacyjną głowicy patrz ilustracja nr 2. Fabrycznie nowa maszyna posiada ustawienie kąta pracy ściernicy na 9o.

  

4.3 Zamontowanie lub wymiana ściernicy.
W celu zamocowania ściernicy należy zdemontować osłonę ściernicy. Odkręcić nakrętkę specjalną kluczem płaskim s = 27 „w lewo” przytrzymując ściernicę drugą ręką. Dokonać założenia nowej ściernicy lub zdjęcia starej i założenia nowej, zakręcając nakrętkę specjalną kluczem s=27 momentem około 10-12 Nm. Założyć osłonę. Ilustracja Nr 3

Q Niebezpieczeństwo! Bezwzględnie należy założyć osłonę ściernicy, uruchomienie i praca bez osłony grozi poważnym obrażeniem ciała.


4.4 Regulacja prowadzenia wysokości ostrzonej taśmy.

W zależności od szerokości pił taśmowych 1”, 1 ¼”, 1 ½” pokrętłem nr 1 regulujemy wysokość podpory taśmy I i podpory taśmy II, ustawiając poziom rolek prowadzących dla danej szerokości taśmy w taki sposób aby od krawędzi docisku do dna wrębu było około 3 mm.

Q Ostrzeżenie! Podczas ustawiania i pracy ostrzarki zakładać okulary i rękawice odporne na skaleczenia.

 

4.5 Zamocowanie piły taśmowej.


Q Ostrzeżenie Piłę taśmową pracownik zakłada do ostrzenia w rękawicach specjalnych (kewlarowe).

Wprowadzić należy piłę pomiędzy płytki prowadnicy i ściągacz oleju do oparcia na podporach piły. Ułożyć na trzech podporach taśmy z jednoczesną regulacją położenia rolki napinającej tak aby piła tworzyła okrąg i aby mogła się swobodnie przemieszczać, spoczywając na tylnej podporze na tym samym poziomie co w płytkach prowadnicy. Pokrętłem nr 2 dokręcić płytkę prowadnicy aby wywołać siłę tarcia piły. Ilustracja Nr 3

4.6 Ustawienie posuwu piły taśmowej. Ilustracja nr 4.
W Uwaga. Pokrętłem nr 3, dolnego położenia ściernicy pokręcić o kilka obrotów w prawo, tak aby w dolnym położeniu ściernica nie dotykała zębów. Następnie ustawić dźwignię posuwu we wrębie taśmy w taki sposób aby w czasie pracy suwaka następowało przesuwanie taśmy prawidłowo pod ściernicę - regulując nakrętkami posuwu. Włączyć obroty wrzeciona i następnie obracając pokrętłem nr 3 w lewo, opuszczać ściernicę podczas powolnych suwów piły, tak aby ściernica znalazła się stycznie do płaszczyzny natarcia zęba (czoła zęba).

 

W Uwaga. Prawidłowo ustawiony skok posuwu piły podczas pracy ściernicy objawia się pierwszym zaiskrzeniem ściernicy z czoła zęba piły.

4.7 Ustawienie ostrzenia wrębów piły
Dalsze pokręcanie w lewo pokrętłem nr 3 powinno doprowadzić do zaiskrzenia na całej powierzchni wrębów.


 

W Uwaga. Zabielenie szlifowaniem dna wrębów czoła i grzbietów zęba bez widocznych przerwań należy uznać za prawidłowe ostrzenie.

Q Niebezpieczeństwo Zabrania się dotykania obracającej się ściernicy, gdyż grozi to skaleczeniem lub uszkodzeniem ciała.

4.8 Ustawienie licznika zębów do ostrzenia. Ilustracja nr 6.
Na panelu programatora wcisnąć przycisk „MODE” na migających cyfrach przyciskając „góra” lub „dół„ ustawić liczbę odpowiadającą ilości zębów ostrzonej piły taśmowej i przycisnąć ponownie
„MODE”, nacisnąć przycisk „START” po którym następuje zliczanie ilości ostrzonych zębów i przełączyć włącznik trybu pracy w pozycję „licznik”.


 

4.9 Włączenie chłodziwa – oleju niezbędnego do prowadzenia operacji ostrzenia pił taśmowych. Włącznikiem pompy oleju uruchomić podawanie oleju na ściernicę borazonową. Sprawdzić poprawność podawania w taki sposób aby nie następowało rozbryzgiwanie oleju poza misę olejową ostrzarki. Ilustracja nr 7.

W Uwaga. W przypadku rozbryzgiwania oleju poza misę zatrzymać operację ostrzenia. Sprawdzić drożność przewodów olejowych poprawność zamocowania osłon.


Kontrolować stan ilości oleju podczas pracy

/olej powinien zakrywać całą pompkę /

Q Ostrzeżenie! Podczas ustawiania i pracy ostrzarki zakładać okulary i rękawice odporne na skaleczenia.

Po ustawieniu licznika, sprawdzeniu ostrzenia kilku zębów i uznaniu jej za prawidłową, ustawiamy docelową prędkość ostrzenia i prowadzimy operację ostrzenia.


W Uwaga. Operację ostrzenia należy prowadzić pod nadzorem pracownika (pomimo jej automatyzacji).
Q Ostrzeżenie! Zabrania się przebywania poza pracownikiem ostrzącym postronnych osób ze względu na możliwość skaleczenia ciała.5. Obsługa podczas ostrzenia.
Stanowisko operatora ostrzarki znajduje się od czołowej strony ostrzarki od strony tablicy sterowniczej.
Podczas ostrzenia należy zwrócić uwagę na prawidłowy przebieg procesu ostrzenia:
- powtarzalność wielkości skrawania ściernicy.
- brak rozbryzgiwania oleju do obróbki. Sprawdzanie poziomu oleju w misce spustowej w/g wskaźnika min.- max.
- Obserwacja poprawności ostrzenia – ciągłość zabielenia na obwodzie zębów – kontrola wizualna.
- Prawidłowość działania ściągacza oleju (olej pod piłą).
- Zdjęcie piły taśmowej z ostrzarki po zakończonym ostrzeniu.

Q Niebezpieczeństwo Zabrania się dotykania obracającej się ściernicy, gdyż grozi to skaleczeniem lub uszkodzeniem ciała.


5.1 Zakończenie pracy. Konserwacja i przegląd.

W celu zagwarantowania bezawaryjnej pracy ostrzarki należy:
a) po zakończonej pracy oczyścić ostrzarkę i zlać do pojemnika chłodziwo – olej i wytrzeć do sucha.
b) Raz na kwartał dokonywać przeglądu technicznego wraz z konserwacją a wykryte usterki bezwzględnie usunąć.
c) Często sprawdzać poprawność pracy elementów regulacyjnych w razie zauważonych rozregulowań ponownie ustawiać elementy zgodnie z instrukcją.
d) użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
e) Nie dopuszczać do przeciążenia silników (nie zmieniać nastaw przekaźników termicznych).
f) sprawdzać stan obluzowania połączeń, także elektrycznych, wskutek drgań i wstrząsów, zauważone luzy należy natychmiast usuwać. Sprawdzać w/w raz w tygodniu.
g) Uszkodzenia spowodowane takimi przyczynami nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
h) Szczególną uwagę zwrócić na: Q Ostrzeżenie
- stan połączeń PE
- stan mocowania ściernicy
- stan łożysk rolek i wałków
- stan paska klinowego, śrub i nakrętek połączeń śrubowych.


6. Emisja hałasu.
Emisja hałasu wytwarzanego przez ostrzarkę jest uzależniona od dobrego stanu technicznego urządzenia, intensywności ostrzenia, wielkości i akustyki pomieszczenia w którym pracuje. W Uwaga. W dobrym stanie ostrzarka emituje hałas 77 dBA.